За результатами проведення громадської експертизи діяльності Міністерства інфраструктури України за 2018 рік внесено 54 пропозиції

Мета громадської експертизи:
1). Оцінка взаємодії Міністерства з громадськістю;
2). Підготовка пропозицій Міністерству щодо залучення громадськості до процесу виконання покладених на нього завдань, а також підвищення рівня взаємної довіри між Міністерством та громадськістю.

Пропозиція №1. Розробити за участі громадськості «Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві інфраструктури України, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління». Зразок: bit.ly/zvg_minjust. Нормами Порядку передбачити організацію виконання заходів, встановлених для міністерств пунктом 1 Указу Президента України № 109/2008; затвердити Порядок наказом міністерства та подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

Пропозиція №2. Розміщувати в розділі веб-сайту міністерства «Громадська приймальня» перелік НПА (та витягів з них), які регулюють порядок реєстрації, розгляду, опрацювання, надання відповіді, взаємодії з
8 заявником. Підготувати та розмістити також матеріали щодо перелічених питань спрощеною мовою. Розміщувати доповіді Президентові України.
Також, з метою зменшення надходжень звернень громадян, в яких порушуються питання, що не входять до повноважень міністерства, інформувати громадськість про коло питань, які входять до повноважень міністерства (з конкретними прикладами).

Пропозиція №3. На виконання абзацу сьомого пункту 4 Указу Президента України № 109/2008, а саме: забезпечувати систематичне проведення перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян за
єдиною методикою (Методикою оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженою постановою КМУ від 24 червня 2009 р. N 630) пропонується:
забезпечити систематичне (раз на рік) проведення перевірки рівня організації роботи зі зверненнями громадян в міністерстві за Методикою.
Задля об’єктивності такої оцінки забезпечити участь громадськості. Зразки: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=152978&cat_id=74144;
http://www.dsmsu.gov.ua/media/2019/02/18/18/814_1.pdf.

Пропозиція №4. Державному секретарю, за кожним фактом порушення термінів розгляду звернень громадян державними службовцями апарату та інших порушень порядку розгляду (в тому числі виявлених
працівниками Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, громадськістю), відкрити (в межах останніх 3 місяців) та відкривати в майбутньому дисциплінарні провадження.

Пропозиція №5. Звернення громадян, що містять питання, вирішення яких не входить до повноважень міністерства (або його посадових осіб), пересилати за належністю відповідному органу чи посадовій особі.
Пропозиція №6. Модуль електронних звернень доповнити можливістю прикріпляти додатки з метою отримання скан чи фото-копій підписаних звернень.

Пропозиція №7. Звернення, отримані від УКЦ, реєструвати та включати в форму ЗВГ ЕФ-1.1 на загальних підставах.

Пропозиція №8. Розробити та затвердити наказом порядок розгляду пропозицій громадян.

Пропозиція №9. Узагальнювати пропозиції громадян та зазначати про їх врахування в розділі «Громадська приймальня».

Пропозиція №10. Директоратам міністерства, відповідно до підпунктів 1-2 пункту 4 «Типового положення про директорат міністерства», забезпечити постійний аналіз звернень громадян (в тому числі звернень до
підпорядкованих ЦОВВ, підприємств, установ та організацій). До щоквартальних звітів включати результати такої діяльності, а саме: аналіз виявлених проблем та пропозиції (в тому числі альтернативні), які були
сформовані відповідними директоратами, з оцінкою їх переваг та ризиків.

Пропозиція №11. Розробити нову інструкцію з діловодства міністерства на основі типових інструкцій, затверджених постановою КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської
діяльності». До неї включити питання особливостей реєстрації та розгляду звернень ГО, а також реалізації їх особливих прав та прав заявників відповідно до статті 18 ЗУ «Про звернення громадян».

Пропозиція №12. Враховуючи необхідність дотримання принципу відкритості та прозорості в діяльності міністерства (ст.2 ЗУ «Про ЦОВВ»), а також положень Концепції оптимізації системи ЦОВВ, Типового положення про директорат, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, та з метою заохочення ГО подавати такі пропозиції, пропонується: проводити постійний аналіз пропозицій ГО щодо формування державної політики та за результатами такого аналізу складати щоквартальні довідки (звіти). В довідках (звітах) узагальнювати та систематизувати інформацію щодо отриманих від ГО пропозицій, результати їх розгляду та врахування в наступному вигляді – зразок таблиці наведено у документі.  

Пропозиція №13. На виконання п.6 ч.1 ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» пропонується:
– створення на веб-сайті міністерства розділу «Звернення ГО», в якому розміщувати НПА, які регулюють порядок реєстрації та розгляду звернень ГО, а також роз’яснення такого порядку.

Пропозиція №14. На виконання пункту 160 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, пропонується: діловодство щодо звернень ГО вести окремо.

Пропозиція №15. На підставі пункту 43 Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного
міжвідомчого обміну, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, пропонується: удосконалити реєстраційно-моніторингову картку звернень ГО, додавши до звичайної картки елементи реєстраційно-контрольної картки звернень громадян, а саме:
Вид звернення – пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга;
Вид ІГС: ГО, мета діяльності якої не визначена, профспілка, організація роботодавців, ГО осіб з інвалідністю, ГО, метою якої є захист прав та свобод в сфері діяльності міністерства;
Виконано за ______ днів (зазначається фактичний строк виконання);
Результат розгляду звернення (короткий виклад прийнятих рішень з усіх порушених питань);
Вирішено (зазначається характер відповіді на пропозицію, заяву, скаргу – позитивно, відмовлено у задоволенні, повернуто відповідно до закону, залишено без розгляду, надіслано за належністю).

Пропозиція №16. На підставі пункту 192 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, а також задля зменшення витрат на надсилання  відповіді поштою та зменшення часу на отримання такої відповіді ГО, пропонується: за результатами розгляду звернень ГО надсилати їм відповіді на офіційні адреси електронної пошти в разі їх наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Пропозиція №17. З метою приведення діяльності апарату у відповідність до частини другої статті 11 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» пропонується: організувати підтвердження в отриманні електронних звернень та листів громадськості, в тому числі запитів на публічну інформацію, з зазначенням даних про факт і час одержання електронного звернення (листа, запиту) та про відправника цього підтвердження.

Пропозиція №18. Розробити за участю громадськості та затвердити наказом порядок розгляду пропозицій громадських об’єднань.

Пропозиція №19. Розробити за участю громадськості та затвердити наказом порядок проведення консультацій з громадськістю. Цим Порядком встановити відповідального за консультації з громадськістю, порядок реєстрації та розгляду пропозицій та зауважень, алгоритм дій апарату під час розгляду, особливості проведення електронних консультацій, публічного громадського обговорення та вивчення громадської думки. Критерії, за якими міністерство визначає проекти НПА такими, що мають важливе суспільне значення. Визначити порядок проведення антидискримінаційної та антикорупційної експертиз проектів НПА під час консультацій з громадськістю.

Пропозиція №20. На виконання пункту 5 Порядку створити рубрику “Консультації з громадськістю” на офіційному веб-сайті міністерства в розділі «Громадськості»;

Пропозиція №21. Рубрику «Консультації з громадськістю» наповнювати наступною інформацією:
– Інформаційними повідомленнями про проведення консультацій з громадськістю;
– Звітами за результатами проведення консультацій з громадськістю;
– Звітами та планами, які готуються на виконання доручення Прем’єрміністра України від 27.09.2016 №32964/1/1-16;
– Підрубриками «Публічні громадські обговорення» та «Вивчення громадської думки»;
– Протоколами заходів публічного громадського обговорення;
– Інформацією щодо порядку проведення консультацій з громадськістю, ініціювання консультацій з громадськістю ІГС; порядку проведення антикорупційної та антидискримінаційної експертизи під час
проведення консультацій з громадськістю.

Пропозиція №22. Інформаційні повідомлення про проведення консультацій з громадськістю та звіти за їх результатами наповнювати змістом відповідно до пунктів 15 та 20 Порядку

Пропозиція №23. Директоратам,на виконання повноважень щодо проведення аналізу, визначених Типовим положенням про директорат міністерства, а також обов’язку збирати та аналізувати інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого міністерством шляху вирішення питання (пункт 14 Порядку) пропонується:
– проводити заходи вивчення громадської думки, які не потребують залучення дослідницьких організацій та експертів на платній основі, а саме:
проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

Пропозиція №24. Директоратам, задля виконання вимоги Порядку щодо забезпечення  репрезентативності консультацій з громадськістю готувати та на підставі підпункту 3 пункту 4 Типового положення про директорат міністерства, вести перелік заінтересованих сторін в залежності від напрямку діяльності директоратів. На початку проведення консультацій з громадськістю надсилати на електронні адреси заінтересованих сторін посилання на розміщений проект акта чи винесене на обговорення питання з проханням надати свої пропозиції та зауваження, а також провести антикорупційну та антидискримінаційну експертизи (в разі потреби).

Пропозиція №25. Розробити за участі громадськості та затвердити наказом міністерства «Порядок здійснення регуляторної діяльності міністерством».

Пропозиція №26. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів готувати з урахуванням вимог до змісту, встановлених статтею 9 Закону 1160-IV.

Пропозиція №27. Річні плани-графіки проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів затверджувати до початку року з щоквартальною актуалізацією на виконання статті 4
Закону 1160-IV.

Пропозиція №28. Звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщувати за підписом міністра (стаття 10 Закону) та протягом 5 робочих днів з моменту їх підготовки.

Пропозиція №29. На виконання вимоги, встановленої статтею 5 Закону 1160-IV щодо забезпечення відкритості обговорень проектів регуляторних актів пропонується:
– спеціальний сервіс проведення електронних консультацій з громадськістю зробити відкритим усім інтернет-користувачам.

Пропозиція №30. Підрозділ «Моніторинг реалізації державної регуляторної політики» розділу «Регуляторна діяльність» веб-сайту міністерства на дотримання статті 14 Закону 1160-IV перейменувати в
підрозділ «Інформація про здійснення регуляторної діяльності».
Пропозиція №31. Звіти про результати обговорення готувати до всіх проектів регуляторних актів, навіть якщо до них не було отримано пропозицій та зауважень від громадськості. Відсутність пропозицій та
зауважень також є результатом.

Пропозиція №32. Якщо питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків,
здійснювати розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва). Відповідно до пункту 1 М-Тесту обов’язково проводити консультації з  представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.
Пропозиція №33. Формувати перелік заінтересованих сторін за сферами регулювання. Надсилати на офіційну електронну пошту заінтересованим сторонам повідомлення громадське обговорення проектів
регуляторних актів.

Пропозиція №34. В разі виявлення, під час проведення обговорення проектів регуляторних актів, проблематики реагувати належним чином: організовувати громадське обговорення щодо виявленого питання.

Пропозиція №35. Привести практику здійснення регуляторної діяльності самостійними структурними підрозділами до єдиних стандартів. Поширити найкращі практики серед інших підрозділів;

Пропозиція №36. На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 27.09.2016 №32964/1/1-16 (в частині залучення громадськості до ранніх етапів формування державної політики) та засад взаємодії органів державної влади з громадськістю: надсилати запрошення заінтересованим сторонам самостійно (або в партнерстві) готувати АРВ проектів регуляторних актів, розроблених міністерством, відстежувати результативність регуляторних актів.

Пропозиція №37. Розробити та затвердити наказом міністерства Порядок проведення громадських експертиз діяльності міністерства. В якому визначити порядок дій посадових осіб міністерства щодо опрацювання запитів, щодо підготовки документів та щодо опрацювання експертних
пропозицій.

Пропозиція №38. Інструкцію з діловодства міністерства доповнити положеннями щодо спеціального строку опрацювання запитів на проведення громадської експертизи.

Пропозиція №39. Положення про структурні підрозділи апарату міністерства, посадові інструкції, розподіл обов’язків між Міністром та його заступниками доповнити положеннями про громадську експертизу діяльності.

Пропозиція №40. Створити на веб-сайті міністерства розділ «Громадська експертиза», в якому розміщувати:
– інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження) та заходи, здійснені міністерством з метою сприяння її проведенню;
– експертні пропозиції;
– письмові відповіді про результати розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію;
– Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності ОВВ, його окремі положення, витяги, роз’яснення спрощеною мовою, презентації тощо; внутрішній регламент щодо проведення громадських
експертиз, стан виконання заходів з реалізації експертних пропозицій.

Пропозиція №41. З метою якісної підготовки матеріалів (документів) експертизи, а також проведення обґрунтованої оцінки діяльності утворювати робочу групу відповідно до підпункту 2 пункту 4 Порядку.

Пропозиція №42. При підготовці відповіді про результати розгляду експертних пропозицій обґрунтовувати неврахування кожної пропозиції.

Пропозиція №43. З метою контролю виконання наказів про затвердження заходів з реалізації експертних пропозицій включати до них пункт з наступним приблизним змістом: «Керівникам структурних
підрозділів Мінінфраструктури у межах компетенції забезпечити виконання заходів, затверджених цим наказом, та щокварталу до 5 числа наступного місяця інформувати про їх виконання Державного секретаря».

Пропозиція №44. Враховуючи внесення змін до Порядку забезпечувати розгляд експертних пропозицій протягом 14 робочих днів з дня їх отримання за участі представників ініціатора.

Пропозиція №45. З метою залучення громадськості вести облік потенційних ініціаторів громадських експертиз, пропонувати їм проводити громадські експертизи діяльності міністерства за проблемними напрямами іяльності, які потребують експертизи та напрацювання шляхів вирішення відповідно до річних планів робіт та діяльності міністерства.

Пропозиція №46. З метою унормування роботи робочих груп внести зміни до чинних наказів, а також враховувати при розробці нових наказів про утворення робочих груп необхідність регламентування їх роботи. В яких передбачити черговість засідань, мету, повноваження, порядок організації роботи, відповідальність, порядок розгляду, ухвалення, врахування їх рішень.

Пропозиція №47. В розділі «Громадянам» веб-сайту міністерства створити підрозділ «Консультативно-дорадчі органи», який наповнювати рубриками «Колегія міністерства», «Робоча група….» з розміщенням
регламентів їх діяльності, протоколів засідань, нарад, рішень, розглядом та реагуванням міністерства.

Пропозиція №48. Під час відбору членів консультативно-дорадчих органів (крім ГР) з числа громадськості оголошувати відкритий конкурс.

Пропозиція №49. Враховуючи, що причини не проведення засідань колегії є надуманими, оновити склад колегії відповідно до пункту 6 Типового положення про колегію міністерства …., а саме: включити  Державного секретаря Галущака А.Е., виключити Кравцова, Роменського, Казначеєву; інших необов’язкових посадових осіб актуалізувати.

Пропозиція №50. Для формування складу громадської ради протягом трьох місяців провести установчі збори.

Пропозиція №51. Розробити за участю громадськості та затвердити наказом міністерства Порядок організації взаємодії з громадськістю.

Пропозиція №52. На головній сторінці веб-сайту міністерства змінити назву розділу «Громадянам» на «Громадськості». Розділ «Громадськості» доповнити підрозділом «Механізми та процедури представлення інтересів та впливу на реалізацію повноважень міністерства». В опис цього підрозділу включити всі можливі такі процедури та механізми з гіперпосиланням на  відповідні підрозділи розділу «Громадськості». До підготовки інформаційних матеріалів залучати громадськість.

Пропозиція №53. На виконання доручення Прем’єр-міністр України від 27.09.2016 №32964/1/1-16, а також пункту 5 Вимог до формування структури апарату міністерства створити самостійний структурний підрозділ, відповідальний за взаємодію з громадськістю, в структурі секретаріату міністерства. Враховуючи, що секретаріат входить до складу апарату, а апарат очолює Державний секретар міністерства (стаття 11 ЗУ «Про ЦОВВ»), такий підрозділ підпорядкувати безпосередньо Державному секретарю міністерства.

Пропозиція №54. Розробити за участю громадськості та затвердити наказом міністерства Положення про самостійний структурний підрозділ, відповідальний за взаємодію з громадськістю.
Передбачити положенням та посадовими інструкціями повноваження посадових осіб підрозділу здійснювати контроль за дотриманням міністерством та його посадовими особами законодавства щодо взаємодії з громадськістю, а саме в сферах:
– звернень громадян та ГО (ЗУ «Про звернення громадян», Указу Президента України № 109/2008, інструкції з діловодства, спеціальні закони видів ГО, Регламент КМУ), для з’ясовувати причини порушення строків відповідей, інших порушень, готувати службові записки до КДС на відкриття дисциплінарних проваджень, брати участь в проведенні перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян;
– регуляторної діяльності, для цього контролювати дотримання строків розміщення повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, їх змісту, комплектацію (АРВ), проведення тесту малого підприємництва;
– громадських експертиз (діяльності, антикорупційної та антидискримінаційної);
– консультацій з громадськістю;
– діяльності консультативно-робочих органів міністерства;
– інформування громадськості та доступу до публічної інформації.
Підрозділу міністерства, відповідального за взаємодію з громадськістю, встановити наступні обов’язки:
– готувати щорічні плани та вносити до них зміни (підготовки регуляторних актів, проведення консультацій з громадськістю, проведення засідань колегії, діяльності консультативно-робочих органів тощо);
– готувати та розміщувати на веб-сайті міністерство щоквартальні аналітичні довідки з питань взаємодії міністерства з громадськістю, куди включати аналіз ефективності взаємодії, наданих та врахованих пропозицій громадськості, іншого вкладу громадськості в виконання покладених на міністерство обов’язків; аналіз доцільності роботи консультативно-дорадчих органів, її членів та залучених осіб з числа  громадськості, укладених меморандумів; аналіз проведених громадських експертиз, звіти з виконання
наданих пропозицій; аналіз проведених консультацій з громадськості та результати оприлюднення проектів регуляторних актів тощо;
– надавати консультації громадськості щодо механізмів та процедур, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень міністерства;
– оперативно (протягом 5 робочих днів) та регулярно наповнюватирозділ «Громадськості» веб-сайту міністерства, та його підрозділи відповідними матеріалами;
– забезпечувати взаємодію з консультативно-дорадчими органами міністерства та їх членами;
– створювати та вести перелік заінтересованих сторін, яких можна залучати до виконання покладених на міністерство завдань з розподілом за напрямками діяльності міністерства (самостійних структурних підрозділів), здійснювати пошук таких осіб за допомогою моніторингу ЗМІ, інтернетджерел, звернень громадськості, запитів на публічну інформацію, на проведення консультацій з громадськістю, громадських експертиз тощо;
– надавати підтримку (консультативну та організаційну) посадовим особам міністерства щодо взаємодії з громадськістю: проведення консультацій з громадськістю, консультацій в рамках тесту малого
підприємництва, забезпечення роботи консультативно-дорадчих органів, залучення громадськості тощо.