Публічний договір

Договір публічної оферти про надання послуг сайтом maritimebusinessnews.com.ua

м. Миколаїв, Україна

Договір публічної оферти про надання послуг  

ТВО Інформаційне агенство “Чорноморські бізнес-новини України” в особі директора Діордієва Олександра Дмитровича,  який  діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з однієї сторони, пропонує необмеженому колу осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однаковими для всіх Замовників.

 1. Визначення термінів
  1. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.
  2. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://maritimebusinessnews.com.ua/, яка є об’єктом авторського права.
  3. Замовник – фізична та/або юридична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.
  4. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором
  5. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
  6. Сторони – Виконавець та Замовник.
 2. Предмет договору
  1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику наступні Послуги:
   1. невиняткове право онлайн-доступу до закритих ресурсів Сайту Виконавця;
   2. отримання доступу до інформаційних продуків та послуг ТОВ “Чорноморські бізнес-новини України” на умовах предоплати: доступ до онлайн трансляцій, інформаційних продуктів, участь у конференціях тощо,
   3. розміщення прес-релізів компанії Замовника, з поміткою “реклама” на сайті.
  2. Замовник зобов’язується приймати вказані Послуги та оплатити їх на умовах передплати відповідно до цього Договору.
 3. Умови надання послуг.
  1. Акцептом цієї Оферти є заповнення Замовником онлайн-форми щодо надання Послуг на Сайті Виконавця з наступною повною оплатою Замовником вартості Послуг на умовах передоплати, яке означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором. На вимогу однієї зі Сторін Акцепт цієї Оферти може бути здійснено Замовником-юридичною особою шляхом підписання відповідної Заяви про приєднання до цього Договору з наступною повною оплатою вартості Послуг.
  2. З моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою.
  3. Замовник, що здійснив попередню оплату, може відмовитись від Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 3 робочі дні до початку надання Послуг.
  4. Цей договір містить усі суттєві умови надання Послуг. Усі умови цього Договору є обов’язковими для Замовника та Виконавця. Договір не передбачає можливості внесення змін з боку Замовника.
  5. Факт оплати Замовником Послуг на умовах передплати є свідченням, що Замовник ознайомився з умовами цього Договору та прийняв їх повністю.
  6. Факт надання Послуг за цим Договором оформлюється актом приймання-передачі наданих послуг (надалі – Акт), проект якого Виконавець надсилає Замовнику по пошті. У випадку, якщо протягом 5 (п‘яти) календарних днів з дати отримання Акта Замовник не повернув Виконавцю підписаний Акт або не надав мотивовану письмову претензію щодо якості та обсягу послуг, зобов’язання Виконавця за даним Договором вважаються виконаними своєчасно і в повному обсязі.
 4. Права і обов’язки Виконавця:
  1. Виконавець має право:
   1. Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.
   2. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.
   3. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором.
   4. У разі невиконання Замовником будь-якого з пунктів цієї оферти —відмовити йому у наданні послуг.
   5. В односторонньому порядку змінювати вартість передплати та умови цього Договору (цієї оферти) без попереднього погодження з Замовником
  2. Усі авторські майнові права на Сайт належать Виконавцю.
  3. Виконавець зобов’язується:
   1. Прийняти від Замовника онлайн-форму щодо надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.
   2. Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору, зокрема, надати Замовнику доступ до закритих ресурсів Сайту Виконавця та надсилати Видання згідно з замовленням по факту виходу кожного номера.
  4. Доставка Видання Виконавцем здійснюється у 5-денний термін з моменту виходу чергових номерів.
 5. Права та обов’язки Замовника.
  1. Замовник має право:
   1. Отримати послуги належної якості відповідно до цього Договору.
   2. Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію щодо надання Послуг.
  2. Замовник зобов’язується:
   1. Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні онлайн-форми щодо надання Послуг на Сайті Виконавця, включаючи ПІБ/найменування Замовника, контактний телефон та адресу електронної пошти для оперативного зв’язку на період передплати. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.
   2. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором на підставі рахунку Виконавця.
   3. Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов’язані з наданням Послуг.
   4. Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на матеріали Видання.
 6. Вартість послуг і порядок оплати.
  1. Загальна вартість доступу до онлайн трансляції одного заходу становить: 460 грн. (чотириста шістдесят гривень 00 копійок), без ПДВ. Вартість Послуг включає в себе організаційні видатки на проведення заходу тощо.
  2. Організаційний внесок учасника онлайн заходу (з можливістю проведення презентації) становить 7500 грн (сім тисяч пятсот грн 00 копійок), без ПДВ.
  3. Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця.
  4. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
  5. Замовник зобов’язується здійснити оплату Видання у 5-денний термін після виставлення рахунку Виконавцем. Рахунок-фактуру Замовник отримує на Сайті Виконавця в електронному вигляді при заповненні онлайн-форми щодо надання Послуг. Паперовий оригінал рахунку-фактури надсилається Замовнику за його вимогою.
  6. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Замовника, Виконавець зобов’язується повернути сплачені Замовником кошти, окрім вартості вже наданих послуг.
 7. Відповідальність Сторін.
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
  2. Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право на власний розсуд призупинити надання послуг до моменту здійснення оплати або розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
  3. Всі матеріали Інформаційного агенства є об’єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Інформаційного агенства використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів Видання допускається тільки в цілях ознайомлення з ними.
 8. Форс-мажор.
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, кібератаки, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
  2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
  3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.
  4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.
 9. Обробка персональних даних.
  1. Укладанням цього Договору Замовник надає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.
  2. Виконавець здійснює обробку персональних даних Замовника будь-якими способами з метою належного надання Замовнику послуг.
  3. Замовник має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
  4. Оброблення персональних даних здійснюється Виконавцем в належних умовах відповідно до чинного законодавства. Виконавець приймає усі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Замовника.
 10. Термін дії Оферти та її припинення
  1. Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
  2. Виконавець має право в будь-який час змінити умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.
  3. Датою приєднання Замовника до цього Договору є дата здійснення передплати Замовником на підставі рахунку Виконавця. Договір діє до кінця календарного року, в якому Замовником було здійснено передплату, з правом пролонгації.
  4. Дія цього Договору припиняється:
   1. За згодою Сторін.
   2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.
   3. У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.
   4. На вимогу однієї зі Сторін за умови попереднього письмового повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати розірвання Договору.
   5. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.
 11. Заключні положення.
  1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
  2. Всі суперечки, пов’язані з цим Договором, які Сторони не врегулюють шляхом переговорів, будуть розглядатися у суді за підвідомчістю та підсудністю відповідно до чинного законодавства України.
  3. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
  4. На момент укладання цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток на загальних засадах.
 12. Реквізити Виконавця

ТОВ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ЧОРНОМОРСЬКІ БІЗНЕС-НОВИНИ
ЄДРПОУ 35673822.

Юридична адреса: Миколаївська область, 54046, м.Миколаїв, вул.Маяковського 158а.

Рахунок: № UA143266100000026007054110493, в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 326610).

Не платник ПДВ.